Air curtain – quạt chắn gió là thiết bị chắn bụi tại các cửa ra vào mà không thể lắp bất kỳ loại cửa khác do tần suất ra vào cao

Loading...